Polityka prywatności Playlink Sp. z o.o.

I Wprowadzenie

Playlink SP z o.o., z siedzibą w Krakowie kod pocztowy: 31-154, przy ulicy Pawia 9 (zwana dalej „Spółką”), chroni prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkowników i Klientów w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”), określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych w Serwisach i na Platformach oraz w ramach usług zapewnianych przez Spółkę.

Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Klientów, Użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Serwisami” ) i Platform zarządzanych przez Spółkę o przysługujących ich prawach w związku z przetwarzaniem ich danych.

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: ”RODO”).

Korzystając z usług, Serwisów i Platform Administratora oraz współpracując z Playlink Sp. z o.o. jako Partner biznesowy, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie akceptujesz postanowień naszej Polityki Prywatności prosimy o nie korzystanie z naszych Serwisów, Platform i usług w jakiejkolwiek formie. W związku z czym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

II Definicje

Podstawowe pojęcia używane w Polityce Prywatności:

Administrator: Administratorem danych osobowych jest Playlink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kod pocztowy: 31-154, przy ulicy Pawia 9, KRS 0000863091 , NIP 6793015895. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

Dane osobowe: Dane Użytkowników i Klientów Serwisów i Platform Spółki oraz dane Klientów powierzone do przetwarzania w związku z korzystaniem z usług Playlink Sp. z o.o. obejmujące następujące kategorie: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, adres email, numer telefonu, informacje niezbędne do procesowania płatności. W tym również dane osobowe powierzone nam przez innych Administratorów – w związku z realizacją określonych zadań z ich upoważnienia i na ich polecenie – np. nasi Klienci i Partnerzy mogą przekazać nam dane w celu przygotowania i realizacji kampanii marketingowej na ich zlecenie, przy użyciu naszych metod i narzędzi.

Klient: osoba korzystająca z Usług w celu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, niezależnie od formy prawnej takiej działalności.

Partner biznesowy: osoba lub firma współpracująca z Playlink Sp. z o.o. jako Partner biznesowy w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej, niezależnie od formy prawnej takiej działalności.

Profilowanie: forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się, mająca na celu dostarczanie komunikacji marketingowej jak najlepiej dopasowanej do potrzeb i preferencji Klientów i Użytkowników. Administrator używa zautomatyzowanych systemów, które pozwalają na monitorowanie zachowań oraz dopasowanie komunikatów do zachowań. Na podstawie profilowania nie podejmujemy żadnych wiążących decyzji, które mogłyby mieć wpływ na prawa osób, których dane podlegają przetwarzaniu i profilowaniu.

Przetwarzający: Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora.

Przetwarzanie: Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usług Playlink Sp. z o.o. lub korzystania z Serwisów.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Usługi: wszelkie Usługi świadczone przez Playlink Sp. z o.o.

Użytkownik: osoba odwiedzająca Serwisy Administratora, korzystająca z Serwisów lub usług Playlink Sp. z o.o., lub współpracująca z Playlink Sp. z o.o. jako Partner biznesowy.

III Kategorie przetwarzanych danych

Spółka zbiera i przetwarza następujące dane:

 • Dane osobowe Klientów, Użytkowników i Partnerów biznesowych – imię, nazwisko, adres e-mail, login, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, IP komputera, nr PESEL, NIP.
 • Dane takie jak: pliki cookies, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, są zbierane w celach statystycznych i w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW.
 • Przetwarzamy również dane osobowe powierzone nam przez innych Administratorów w związku z realizacją określonych zadań z ich upoważnienia lub na ich polecenie.
 •  Spółka korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Informacje na ten temat dostępne są na stronach Serwisów i Platform Spółki.

IV Pozyskiwanie danych

Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej, bądź podczas wzajemnej komunikacji. Przetwarzamy dane osobowe, które przekazują Państwo w ramach zamawiania, zakupu i korzystania ze świadczonych usług, zakładania i używania kont. Pozyskujemy dane osobowe również za pośrednictwem mechanizmów monitorujących aktywności na naszej stronie internetowej. Dane pozyskiwane są przez nas także od innych Administratorów – w związku z realizacją określonych zadań z ich upoważnienia i na ich polecenie – np. nasi Klienci i Partnerzy mogą przekazać nam dane, których są Administratorami lub przetwarzają je zgodnie z zapisami art. 28 RODO, w celu przygotowania i realizacji kampanii marketingowej na ich zlecenie, przy użyciu naszych metod i narzędzi.

V Podstawy prawne przetwarzania danych

Spółka zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. na podstawie dodatkowej zgody możemy zbierać dodatkowe, fakultatywne dane w celach marketingowych, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Spółkę Playlink Sp. z o.o., usługach oraz promocjach oferowanych przez podmioty trzecie to jest – partnerów biznesowych Playlink Sp. z o.o. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na określone rodzaje przetwarzania danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ją ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 • wymogi kontraktowe– tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. przechowywanie Państwa danych przez czas wymagany z przepisami prawa.

 

uzasadnione interesy Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

VI Cel przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uzasadnionych interesów Administratora w tym przede wszystkim do realizacji kampanii marketingowych, zawierających informacje, oferty, oraz rabaty; do nawiązania współpracy; umożliwienia rejestracji w Serwisach i na Platformach Spółki; zakupu usług, a także w celu prawidłowej obsługi zapytań i prowadzenia komunikacji z Użytkownikami i Klientami. Państwa dane mogą być przetwarzane za dodatkową zgodą w celach marketingu bezpośredniego, w tym do wysyłania informacji handlowych. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

VII Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce,jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;
 • prawo poprawiania danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Spółkiniezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo żądania usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Spółka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw związanych z jej szczególną sytuacją.
 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (PUODO).Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe:Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa [email protected]

 

Swoje prawa mogą Państwo realizować poprzez zgłoszenia ustne lub pisemne swoich żądań w siedzibie naszej firmy, lub pisząc na adres: [email protected]

VIII Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującym prawem, w uzasadnionych przypadkach możemy udostępniać Państwa dane w celu realizacji umowy do takich podmiotów jak firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, dostawców narzędzi marketingowych i służących do zarządzania relacjami z Klientami (CRM, chat), dostawcom usług IT, dostawcom usług remarketingowych, biurom rachunkowym oraz do firm windykacyjnych i kancelarii prawnych w celu dochodzenia roszczeń. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Z uwagi na wymogi współpracy we wskazanych przypadkach Spółka może przekazywać dane osobowe do podmiotów współpracujących, które będą przetwarzać dane. Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa.

Państwa dane bez odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX Środki bezpieczeństwa

Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Spółka podejmuje odpowiednie środki w celu:

 • zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,
 • zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 • w celu ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii danych osobowych.

 

Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą one obejmować w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków bezpieczeństw

X Pytania

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

XI Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności opublikowana została na stronach:

https://playlink360.pl/
https://monetigo.pl/
https://pp.funhub.pl/
http://funhub.pl/

Polityka Prywatności może być zmieniona w dowolnej chwili. Administrator może dowolnie, bez uprzedniego informowania, zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do Serwisów i Platform.