facebook
fb

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zespół Email Partners szanuje, chroni prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów, Subskrybentów oraz korzystających z strony internetowej http://emailpartners.pl
 
Polityka Prywatności swoimi zapisami obejmuje dane przekazane Email Partners za pośrednictwem strony internetowej http://emailpartners.pl/ ( dalej strona Serwisu, lub Serwis ).
 

§ 1
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie Email Partners jest:

Playlink S.A. z siedzibą w Krakowie kod pocztowy: 30-048, przy ulicy Czapińskiego 2, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344062 , NIP 6793015895 reprezentowaną przez Piotra Jędrzejewskiego – Prezesa Zarządu  
dalej jako: „Administrator”  
 
Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Email Partners ( www.emailpartners.pl ) oraz Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Na stronie internetowej działa zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zachowań.
 
Przetwarzanie danych obejmuje:
– wykorzystanie plików cookies na komputerze Klienta, Subskrybenta lub osoby odwiedzającej naszą stronę, 
– gromadzenie oraz przetwarzanie danych w celach statystycznych i badawczych, 
– sposoby przetwarzania danych takie jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w związku z obsługą zapytań, komunikacją z Klientami i odwiedzającymi Serwis oraz ze świadczeniem Usług przez Email Partners.
 
Celem przetwarzania danych jest komunikacja informacyjna i handlowa z Klientami, Subskrybentami i Użytkownikami strony oraz ulepszanie Serwisu i Usług. Baza danych osobowych prowadzona przez Email Partners jest tworzona i zarządzana zgodnie z przepisami prawa.
 
2. Administrator przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług oraz realizuje wysyłkę wiadomości w celach o charakterze handlowym; do informowania o usługach, promocjach, wpisach na blogu; do obsługi zapytań, prawidłowego świadczenia usług oraz do marketingu bezpośredniego usług, działań własnych oraz produktów.
 
3. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, a ich udostępnienie jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w zakresie uznanym przez niego za konieczny. Odmowa udostępnienia danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub całości funkcjonalności Serwisu.
 
4. Dane gromadzone i przetwarzane przez Administratora obejmują: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, kraj, informacje niezbędne do dokonywania rozliczeń i płatności oraz inne dane osobowe udostępniane przez samych Klientów w ramach wymienianej korespondencji. Oprócz danych osobowych, podczas przeglądania strony Serwisu automatycznie gromadzone są informacje dotyczące systemu operacyjnego, typu przeglądarki, czasu spędzonego w serwisie, liczby odwiedzin witryny oraz adresów odwiedzanych podstron i ewentualnie inne dane zbierane w celach statystycznych i badawczych.
 
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Klientom i Użytkownikom Serwisu, którzy podali swoje dane osobowe, prawo wglądu do ich własnych danych, możliwość żądania aktualizacji danych oraz prawo do rezygnacji z dalszego przetwarzania informacji handlowych na zasadach określonych w przepisach Ustawy oraz poprzez kliknięcie w link „rezygnacji z subskrypcji” w otrzymywanych newsletterach.
 
6. Każdy Użytkownik i Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Każdy Użytkownik i Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

§ 2
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów w ramach współpracy z Agencją Email Partners ( dalej Agencja ), może nastąpić w przypadku gdy Klient Agencji jest ich administratorem (zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) lub przetwarza dane osobowe Subskrybentów (na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 
2. Email Partners otrzymuje do przetwarzania dane od Klienta na podstawie art. 31 Ustawy. 
3. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów następuje w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług Email Partners przy zachowaniu dbałości o ich zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. 
4. Administrator jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Klientów podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług. 
5. Administrator oświadcza, że podjął działania na rzecz odpowiedniego, zgodnego ze standardami zabezpieczenia bazy danych.
 

§ 3
UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 
Dane gromadzone i przetwarzane przez Administratora mogą być udostępnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności i obowiązującym prawem w przypadku uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
1. ochrony prawa, bezpieczeństwa publicznego, osób lub interesów Administratora 
2. powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym 
3. we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem 
 

§ 4
COOKIES

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Informacje na ten temat dostępne są pod adresem: http://emailpartners.pl/cookies/
 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Korzystając ze strony internetowej http://emailpartners.pl oraz jej podstron, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. 
2. Wszelkie pytania do Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres: kontakt@emailpartners.pl  
3. Polityka Prywatności może być zmieniona w dowolnej chwili. Administrator może dowolnie, bez uprzedniego informowania, zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do Serwisu.